Giới thiệu

Đây là trang web nhằm giới thiệu và trao đổi về môn học Lý thuyết Hàm suy rộng, được giảng dạy tại Khoa Toán – Cơ – Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội.

Chúng tôi rất hoan nghênh các bạn đồng nghiệp và sinh viên tham quan và cho ý kiến trao đổi xung quanh môn học này cũng như các lĩnh vực liên quan.