Giáo sư Yurii Vladimirovich Egorov

Một phần luận án tiến sỹ của tôi làm về bài toán đạo hàm nghiêng ( Oblique derivative problems). Bài toán này trước đó được H. Poincare quan tâm. Đánh giá subelliptic được GS. Egorov phát hiện ra từ việc xem xét bài toán đạo hàm nghiêng này. Năm 2003 GS. Egorov sang tham dự hội thảo do GS. Nguyễn Minh Chương tổ chức. Một bài toán nhỏ được GS. Egorov đưa ra trong giờ nghỉ: Continue reading “Giáo sư Yurii Vladimirovich Egorov”

So sánh đối ngẫu của H^1(B) và H^{-1}(B)

Trong khóa luận của các bạn DungHuyền đều nhắc đến định nghĩa không gian H^{-1}(B) được xem là không gian đối ngẫu, không gian các phiếm hàm tuyến tính liên tục trên H^1_0(B).  Trong bài giảng về không gian Sobolev trên miền tôi có trình bày không gian H^{-1}(B) có thể xem không gian các hàm suy rộng T\in \mathcal D'(B) có dạng

T=v_0+D_x v_1 +D_y v_2, v_j\in L^2(B), j=0, 1, 2.

Nói cách khác các ví dụ trong các khóa luận của Dung và Huyền là điển hình về các phiếm hàm thuộc H^{-1}(B). Bạn Dung có hỏi tôi câu hỏi thú vị: Continue reading “So sánh đối ngẫu của H^1(B) và H^{-1}(B)”